Säännöt

Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry
Säännöt

Hyväksytty 31.7.2002

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
1§ Yhdistyksen nimi on Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toimialueena on Kanta- ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. Yhdistys kuuluu jäsenenä Lihastautiliittoon.

TARKOITUS, TOIMINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Lihastautiliiton kanssa tukea neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään ja tehdä työtä heidän yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta omalla toimialueellaan.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi toimialueellaan yhdistys:
- edistää neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden järjestäytymistä
- toimii jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja tekee tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä
- toimii neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä
- järjestää yhteistoimintaa jäsenten kesken
- toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, sekä viihde- ja huvitilaisuuksia.Lisäksi yhdistys saa harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen, taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

JÄSENET
5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä neuromuskulaarista tautia sairastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toimintaa.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalla taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. Yhdistyksen jäsen, joka on jättänyt vuotuisen jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi.

JÄSENMAKSU
6§ Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista.
Yhdistyksen on suoritettava vuosittain Lihastautiliitolle edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä olevien jäsentensä lukumäärään perustuva jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää liittokokous.

HALLINTOELIMET
7§ Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä jäljempänä mainitaan.
Yhdistystä edustaa, sen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen päättämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
9§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

VUOSIKOKOUS
10§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus
- Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus
- Esitetään tilinpäätös
- Esitetään tilintarkastajien lausunto
- Vahvistetaan tilinpäätös
- Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- Päätetään liittymismaksujen suuruudesta tulevalle kalenterivuodelle
- Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta tulevalle kalenterivuodelle
- Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja
- Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä, sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa
- Valitaan edustajat ja varaedustajat Lihastautiliitto ry:n liittokokouksiin
- Käsitellään jäsenten esittämät asiat
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen vuosikokousta.

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
11§ Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle, sekä muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat.

YHDISTYKSEN HALLITUS
12§ Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä varajäsenet. Varajäsenten määrä on puolet hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä. Hallituksen jäsenistä puolet ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoro määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
13§ Hallituksen tehtävänä on
- johtaa yhdistyksen toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- asettaa tarpeelliset toimikunnat
- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä
pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat
- ottaa ja erottaa yhdistyksen vakinaiset toimihenkilöt sekä hyväksyä kerhojen ja alaosastojen
toiminta-alueet ja toimintamuodot sekä nimetä niiden vastuuhenkilöt

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt.

TOIMINTA- TILIKAUSI, TILINTARKASTUS
15§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavineen allekirjoituksineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
16§ Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutoksesta on ilmoitettava Lihastautiliitto ry:n hallitukselle.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
17§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, jotka pidetään vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen varat on luovutettava Lihastautiliitto ry:lle yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseen yhdistyksen toimialueella purkamispäätöksessä tarkemmin mainitulla tavalla.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
18§ Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät